Γενικοί Κανονισμοί Κλάσης Α’ CleverPath Holdings Limited

Γενικοί Κανονισμοί Κλάσης Α’ CleverPath Holdings Limited

Εγκριθηκαν απο ΕΑΣ 14,12,2022 – Αρ εκδ 2022Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ CLEVERPATH HOLDINGS LTD

Η εταιρεία στοιχημάτων CLEVERPATH HOLDINGS LIMITED, με εμπορικές επωνυμίες MEGABETPLUS και SCOREBET, κατέχει άδεια Αποδέκτη Κλάσης Α (Α014) εγκεκριμένη από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου.

 

Ερμηνεία.

Για σκοπούς των παρόντων κανονισμών οι ακόλουθες φράσεις – λέξεις θα ερμηνεύονται ως κατωτέρω:

«Εταιρεία» – Εννοείται η CLEVERPATH HOLDINGS LTD με την εμπορική επωνυμία Megabet Plus και Scorebet.

«Αντιπρόσωπος» – αδειοδοτημένο από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, άτομο ή εταιρεία ή υποστατικό, το/η οποίο/α διεξάγει «Στοιχήματα» για λογαριασμό της «Εταιρείας» μετά από έγκριση από την «Εταιρεία».

«Απόδοση» – Αναφέρεται στην τιμή που προσφέρει η «Εταιρεία» για κάποιο συγκεκριμένο «Στοίχημα». Η «Απόδοση» αντιπροσωπεύει το ποσό που πληρώνει η «Εταιρεία» για κάθε κερδισμένο «Στοίχημα» αξίας μιας στοιχηματικής μονάδας.

«Κουπόνι» – Περιγραφή προσφερόμενων «Στοιχημάτων» που προσφέρει η «Εταιρεία» και τα οποία δημοσιεύει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για σκοπούς στοιχηματισμού και πληροφόρησης του κοινού.

«Δελτίο Στοιχήματος» – Κάθε «Δελτίο» είναι το μοναδικό συμβόλαιο μεταξύ της «Εταιρείας» και του «Πελάτη» που αποδεικνύει την ύπαρξη και ιδιοκτησία αυτού εκ μέρους του «Πελάτη». Καταχωρημένο «Στοίχημα» εκτυπωμένο από τερματική μηχανή της «Εταιρείας» το οποίο περιγράφει το «Στοίχημα» και το οποίο λαμβάνει ο «Πελάτης» ως απόδειξη. Το «Δελτίο Στοιχήματος» περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το πρακτορείο της «Εταιρείας» όπου έχει καταχωρηθεί, την ημερομηνία και ώρα καταχώρησης, μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, τα γεγονότα που έχει επιλέξει ο «Πελάτης», τους χρόνους διεξαγωγής τους, τις «Αποδόσεις» αυτών, περιγραφή τύπου «Στοιχήματος», γραμμωτό κώδικα (bar code) και άλλες λεπτομέρειες.

«Στοίχημα» – Έγκυρο στοίχημα που επικυρώθηκε από τερματική μηχανή της «Εταιρείας», καταχωρήθηκε στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της «Εταιρείας» και εκτυπώθηκε για αυτό «Δελτίο Στοιχήματος».

«Πελάτης» – Άτομο που έχει συμμετάσχει στα «Στοιχήματα» που διοργανώνει η «Εταιρεία» και για τον οποίο έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα επικυρωμένο «Δελτίο».

«Κανονισμός» – Το παρόν κείμενο το οποίο περιγράφει τους γενικούς όρους που διέπουν την διεξαγωγή «Στοιχήματος» μεταξύ της «Εταιρείας» και των «Πελατών» της, ως επίσης και επιπρόσθετοι όροι που αναγράφονται πάνω στα «Δελτία», πάνω σε «Κουπόνια» και ανακοινώσεις που αναρτώνται στα πρακτορεία «Στοιχημάτων» της «Εταιρείας» ή ανακοινώνονται μέσω τύπου ή ηλεκτρονικών μέσων όπως teletext ή ιστοσελίδες.

«Κανονισμοί»- Οι κανονισμοί είναι διαθέσιμοι στην Ελληνική, Αγγλική και Τούρκικη γλώσσα για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ενός πελάτη και της εταιρείας ή σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία στην ερμηνεία των όρων που σχετίζονται με κανονισμούς μεταξύ της Ελληνικής, Αγγλικής και Τουρκικής έκδοσης, θα υπερτερεί η έκδοση των Κανονισμών στην Ελληνική γλώσσα.

«Ημερομηνία υπολογισμού κέρδους» – Ο χρόνος όπου, κατά την διαδικασία που διενεργείται από το κεντρικό μηχανογραφημένο σύστημα, ένα «Στοίχημα» καθορίζεται και καταχωρείται ως κερδισμένο.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Με την κατάθεση οποιουδήποτε έγκυρου δελτίου στοιχήματος ο πελάτης λαμβάνει γνώση των παρόντων κανονισμών.

 

 • ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Οι παρόντες «Κανονισμοί» εφαρμόζονται από την 14.12.2022 και διέπουν όλα τα «Στοιχήματα» που γίνονται αποδεκτά από την «Εταιρεία», ανεξάρτητα από το εάν ο «Πελάτης» έχει ενημερωθεί για αυτούς. Ωστόσο, στην περίπτωση μιας διαφωνίας, η «Εταιρεία» θα προσπαθήσει να επιλύσει τα παράπονα των «Πελατών» απευθείας με τους «Πελάτες». Οι «Πελάτες» της «Εταιρείας» πρέπει να διαβάσουν, να αποδεχτούν και να ακολουθήσουν τους παρακάτω «Κανονισμούς». Η κατοχή ενός «Δελτίου Στοιχήματος» που έχει εκδοθεί από την «Εταιρεία» υπονοεί αυτό που δηλώνεται και στην ίδια την απόδειξη, ότι ο «Πελάτης» αναγνωρίζει και αποδέχεται τους «Κανονισμούς» που παρατίθενται και τους οποίους μπορεί να συμβουλευτεί στο Πρακτορείο Στοιχημάτων «Αντιπρόσωπο» ή σε οποιοδήποτε άλλο επίσημο χώρο της «Εταιρείας».

 

 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

  «Στοιχήματα» γίνονται αποδεκτά μόνο από ενήλικες πελάτες (18 ετών και άνω).

 

 • ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ

Οι φυσιολογικές δραστηριότητες του Πρακτορείου Στοιχημάτων, («Αντιπροσώπου») μπορούν να λαμβάνουν χώρα μόνο κατά την διάρκεια των καθορισμένων εργάσιμων ωρών σύμφωνα με την «Εταιρεία»(09:00-24:00). Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει αν θέλει κάθε «Στοίχημα» που παίζεται πέρα από τις εργάσιμες ώρες των κεντρικών της γραφείων, ακόμη και αν το «Στοίχημα» έχει γίνει αποδεκτό από τον υπολογιστή και η σχετική απόδειξη έχει εκτυπωθεί. Οι εργάσιμες ώρες της «Εταιρείας» ανακοινώνονται στους επίσημους χώρους της. Το ωράριο μπορεί να επεκταθεί κατά την διάρκεια ορισμένων διοργανώσεων.

 

 • ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Κανένα «Στοίχημα» δεν είναι αποδεκτό και έγκυρο μέχρι ο «Πελάτης» να έχει στα χέρια του μια έγκυρη απόδειξη, «Δελτίο Στοιχήματος», που να υπόκειται στους «Κανονισμούς» της «Εταιρείας». Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή ολόκληρου ή μέρους οποιουδήποτε «Στοιχήματος», τη στιγμή που αυτό προσφέρεται. «Στοιχήματα» τα οποία στοιχηματίζοντα μέσω των τερματικών της «Εταιρείας» είναι αποδεκτά μόνο αν έχουν υποβληθεί στη γενικά εγκεκριμένη διαδικασία «Στοιχήματος» της «Εταιρείας». Καμία άλλη μορφή δεν επιτρέπεται αν δεν είναι επακριβώς εγκεκριμένη από την «Εταιρεία». Μόνο «Στοιχήματα» που καταλήγουν στα αρχεία υπολογιστή του Πρακτορείου Στοιχημάτων και κατ’ επέκταση στα αρχεία υπολογιστή της «Εταιρείας» θα επικυρώνονται και θα γίνονται αποδεκτά. Ο «Πελάτης» είναι υποχρεωμένος να ελέγξει ότι η εκτύπωση του «Στοιχήματος» από τον υπολογιστή ανταποκρίνεται στο αιτούμενο «Στοίχημα». Εάν δεν ανταποκρίνεται, ο «Πελάτης» πρέπει να αιτηθεί την ακύρωση αυτού του «Στοιχήματος» εντός διαρκείας 5 λεπτών.

 

 • ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Ο «Πελάτης» μπορεί να αιτηθεί την ακύρωση του «Στοιχήματος» του μέσα σε 5 λεπτά από την εκτύπωσή του. Παρ ’όλα αυτά, εάν ένα παιχνίδι που περιλαμβάνεται στο «Στοίχημα», έχει ξεκινήσει πριν να παρέλθει αυτή η χρονική στιγμή ή έχει επιλογές που οι «Αποδόσεις» τους έχουν διαφοροποιηθεί, τότε τα «Στοιχήματα» δεν μπορούν να ακυρωθούν, χωρίς την έγκριση της «Εταιρείας». Ακύρωση στοιχημάτων δεν μπορεί να γίνει για στοιχήματα που αφορούν ‘’LIVEBETTING’’. Ακυρώσεις «στοιχημάτων», που δεν περιλαμβάνουν άκυρους αγώνες ή επιλογές τιμών οι οποίες έχουν μεταβληθεί, μπορούν να ζητηθούν μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αν υπάρχει κάποιο λάθος στον υπολογιστή του Πρακτορείου Στοιχημάτων, «Αντιπροσώπου» και το «Στοίχημα» δεν καταγράφηκε.
 • Αν ο υπολογιστής δεν τυπώνει απόδειξη.
 • Αν έχει γίνει λάθος στην εισαγωγή των επιλογών του «Στοιχήματος» ή το ποσό του «Στοιχήματος».

Αν έχουν περάσει πάνω από 5 λεπτά από την ώρα που έγινε αποδεκτό το «Στοίχημα», το αίτημα για ακύρωση πρέπει να ληφθεί από το προσωπικό της «Εταιρείας», μέσω email ή φαξ, πριν την έναρξη του πρώτου γεγονότος στο «Στοίχημα». Η «Εταιρεία» έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την ακύρωση οποιουδήποτε στοιχήματος. Ο εκάστοτε αντιπρόσωπος υποχρεούται να προσκομίζει στην εταιρεία όλα τα τυχόν ακυρωμένα κουπόνια που έχουν προκύψει ανά εβδομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία θα χρεώνει το ανάλογο ποσό στο λογαριασμό του αντιπροσώπου και θα το αφαιρεί από οποιανδήποτε επόμενη πληρωμή του ή προμήθεια.

 

 • ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

 Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να δηλώνει ως άκυρο κάθε «Στοίχημα» / επιλογή που καταλήγει στο δίκτυο της, διαβιβαζόμενο από το Πρακτορείο Στοιχημάτων/ («Αντιπρόσωπο»), μετά την έναρξη του αθλητικού γεγονότος, στο οποίο αναφέρεται το «Στοίχημα» / επιλογή, με την εξαίρεση των ζωντανών «Στοιχημάτων» («Στοιχήματα» κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού).

 

 • ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Κάθε επικυρωμένο «Στοίχημα» από την «Εταιρεία» θα αναγράφεται στο γενικό αρχείο και σε ένα δεύτερο αρχείο για λόγους ασφαλείας, το οποίο ονομάζεται ‘αρχείο ασφαλείας’. Οι «Αποδόσεις»(odds) που ισχύουν τη στιγμή που το «Στοίχημα» καταγράφεται, είναι οι «Αποδόσεις» με βάση τις οποίες θα υπολογιστούν τα πιθανά κέρδη. Όταν υπολογίζονται τα κέρδη, ισχύει μόνο το περιεχόμενο της απόδειξης μέσα από τα αρχεία των κεντρικών γραφείων της «Εταιρείας». Στην περίπτωση που οι αποδείξεις που έχει ο πελάτης αναγράφουν διαφορετικά στοιχεία από τα αποθηκευμένα στα αρχεία των κεντρικών γραφείων, η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει έγκυρα μόνο τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ασφαλείας της. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που συμβεί το πιο πάνω η εταιρεία καλείται όπως δικαιολογήσει επαρκώς τα σωστά στοιχεία.

Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες αναγράφονται στις αποδείξεις που έχει ο Πελάτης και αφορούν στο λεπτό διεξαγωγής του αγώνα (εάν το Στοίχημα διενεργείται σε αγώνες Ζωντανού Στοιχήματος) την ώρα που τοποθετήθηκε το Στοίχημα, δεν δεσμεύουν την Εταιρεία.

 

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Ο ελάχιστος αριθμός επιλογών που μπορούν να επιλεχθούν σε ένα γεγονός («Στοιχήματα»), που επιτρέπονται ανά συνδυασμό και κάθε άλλο περιοριστικό στοιχείο, υποδηλώνονται από τον υπολογιστή. Είναι ευθύνη του υπευθύνου του Πρακτορείου Στοιχημάτων, «Αντιπρόσωπου» να επιβεβαιώνει αυτές τις αξιώσεις.

Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει οποιεσδήποτε «Αποδόσεις» σύμφωνα με την κρίση της. Η πραγματική «Απόδοση» για οποιανδήποτε επιλογή παραμένει πάντα η «Απόδοση» η οποία εκτυπώνεται τη στιγμή της επικύρωσης στο «Δελτίο Στοιχήματος» εκτός και αν είναι τυπογραφικό λάθος (βλέπε καν. 1.15). Γι’ αυτόν τον λόγο οι «Πελάτες» προτρέπονται να ελέγχουν τα «Δελτία Στοιχήματος» τους με ιδιαίτερη προσοχή.

Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα, να ακυρώνει όλα τα επαναλαμβανόμενα/όμοια/ίδια, δελτία στοιχήματος που κατατέθηκαν από τον ίδιο πελάτη εάν κρίνει σκόπιμη την πράξη του πελάτη να καταθέσει 3 και ή περισσότερα δελτία με το ίδιο περιεχόμενο για αποφυγή της έγκρισης των συγκεκριμένων στοιχημάτων.

 

1.10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Αν το Πρακτορείο Στοιχημάτων, «Αντιπρόσωπος» λάβει αιτήματα «Στοιχημάτων» που υπερβαίνουν τα καθιερωμένα όρια στοιχηματισμού που θέτει η «Εταιρεία», θα είναι απαραίτητο, ο υπεύθυνος να αιτηθεί ειδικής εξουσιοδότησης για την έγκριση και αποδοχή τέτοιου «Στοιχήματος», σύμφωνα με τους «Κανονισμούς» και τις διαδικασίες που ορίζει η «Εταιρεία» κατά καιρούς. Τα καθιερωμένα όρια στοιχηματισμού της «Εταιρείας» ορίζονται στο ποσό των €200.

 

 • ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

Σχετικά ενδεχόμενα (επιλογές με λογικές συνδέσεις) όπως να νικήσει η CHELSEA 2-0 και η CHELSEA να προηγείται στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, είναι αποδεκτά σε μονά μόνο (αφού προσφερθούν προς στοιχηματισμό από την «Εταιρεία», και όπου λαμβάνονται λάθος αθροιστικά «Στοιχήματα», το «Στοίχημα» θα διαιρείται ισόποσα για κάθε αναφερόμενη πιθανότητα. Μία εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, είναι

α) τα Στοιχήματα όπου ένα ειδικό είδος Στοιχήματος με συγκεκριμένη απόδοση προσφέρεται για αυτές τις συνδεδεμένες-επιλογές.
β) όταν ρητά η Εταιρεία αναφέρει στους κανονισμούς και στην Στοιχηματική προσφορά της ότι τα συγκεκριμένα Στοιχήματα συνδυάζονται.

Περιπτώσεις όπου δύο σχετικά ενδεχόμενα μπορούν να συνδυαστούν είναι συγκεκριμένες και διευθετούνται ως εξής:

α) ‘’Πρώτος Σκόρερ’’ (First goalscorer) και ‘’Ακριβές Σκόρ’’ (correct score) – Οι αποδόσεις των δύο επιλογών πολλαπλασιάζονται και το αποτέλεσμα μειώνεται κατά 50%.

β) ‘’Τελευταίος Σκόρερ’’ (Last goalscorer) και ‘’Ακριβές Σκόρ’’ (correct score) – Οι αποδόσεις των δύο επιλογών πολλαπλασιάζονται και το αποτέλεσμα μειώνεται κατά 50%.

γ) ‘’Πρώτος Σκόρερ’’ (First goalscorer) και ‘’Χρόνος επίτευξης του Πρώτου Γκολ’’ (time of first goal) – Οι αποδόσεις των δύο επιλογών πολλαπλασιάζονται.

δ)  ‘’Τελευταίος Σκόρερ’’ (Last goalscorer) και ‘’Χρόνος επίτευξης του Πρώτου Γκολ’’ (time of first goal) – Οι αποδόσεις των δύο επιλογών πολλαπλασιάζονται.

ε) ‘’Σκορερ οποιουδήποτε Γκολ’’ (Anytime Goalscorer) και ‘’Χρόνος επίτευξης του Πρώτου Γκολ’’ (time of first goal) – Οι αποδόσεις των δύο επιλογών πολλαπλασιάζονται.

 

1.12. ΑΟΡΙΣΤΑ  ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ  

Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει μονά ή ομάδες από ασαφή «Στοιχήματα» άκυρα, ακόμη και αν έχουν γίνει αποδεκτά από τον υπολογιστή του Πρακτορείου Στοιχημάτων, «Αντιπρόσωπου», ακόμη και αν ο «Πελάτης» έχει λάβει την απόδειξη του «Στοιχήματος». Το ακυρωμένο «Στοίχημα» τότε επιστρέφεται εφόσον το ζητήσει ο «Πελάτης». Για παράδειγμα εάν σε ένα αγώνα καλαθόσφαιρας γίνει αποδεκτό στοίχημα σε αγορά νικητή με handicap,χωρίς να δηλώνεται η γραμμή/line του handicap λόγω τεχνικού προβλήματος,τότε το στοίχημα θεωρείται ασαφές.

Παράδειγμα: Aγώνας μεταξύ Lakers vs Clippers.

Η νίκη των Lakers με handicap -9 πόντους έχει απόδοση 1.80.

Αν κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος, στο μηχανογραφημένο σύστημα καταχωρηθεί το στοίχημα σαν

Lakers win. Handicap , οdds 1.80 ,

χωρίς να καταχωρηθεί  το -9, τότε το στοίχημα είναι ασαφές και ακυρώνεται.

 

1.13. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η πληρωμή των κερδών θα τακτοποιείται μόνο με την παρουσίαση της αυθεντικής απόδειξης του «Δελτίου Στοιχήματος» που περιλαμβάνει τον κωδικό αυθεντικότητας και η οποία εξουσιοδοτεί την πληρωμή από τον υπολογιστή του Πρακτορείου Στοιχημάτων («Αντιπρόσωπου»). Σε περίπτωση πληρωμής κερδών με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από τον πιο πάνω η «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη. Τυχόν διαφοροποιήσεις θα γίνονται γνωστές από την «Εταιρεία»..

Οποιοδήποτε «Στοίχημα» που έχει κερδίσει μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι και δύο (2) μήνες μετά την «Ημερομηνία Υπολογισμού Κέρδους». Οποιοδήποτε «Στοίχημα» δεν εξαργυρωθεί κατά τη διάρκεια των ως άνω δύο μηνών, θα θεωρείται από την «Εταιρεία» ληγμένο και άνευ αξίας εκτός σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

Σε περίπτωση απώλειας, ολικής ή μερικής καταστροφής ή γενικότερα σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση κερδίζοντος «Στοιχήματος», αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την «Εταιρία». Εάν το αποτέλεσμα ενός γεγονότος δεν μπορεί να εξακριβωθεί επίσημα η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει οποιαδήποτε πληρωμή μέχρι την επίσημη εξακρίβωση. Σε τέτοια περίπτωση ο παίκτης θα έχει το δικαίωμα να εξαργυρώσει κερδισμένο δελτίο μέχρι και δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εξακρίβωσης. Σε περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού κερδών, η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης πριν αλλά και μετά την πληρωμή των κερδών.

 

1.14. ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Κάθε «Στοίχημα» υπόκειται σε ένα μέγιστο κέρδος που καθορίζεται από την «Εταιρεία». Το μέγιστο κέρδος για κάθε «Στοίχημα» που προσφέρει η «Εταιρεία» αναγράφεται στο ειδικό παράρτημα Α που επισυνάπτεται με τους «Κανονισμούς» καθώς και στην επόμενη παράγραφο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύουν πάντα τα όρια που αναφέρονται στους «Κανονισμούς». Το μέγιστο κέρδος μπορεί να είναι μικρότερο από τον υπολογισμό του υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται στην απόδειξη του δελτίου στοιχήματος ως ποσό επιστροφής κερδών το ποσό του μέγιστου ορίου πληρωμών.  Αν ένα στοίχημα περιλαμβάνει επιλογή(ες) που αναφέρεται/αναφέρονται σε διαφορετικά είδη Στοιχήματος τότε το ελάχιστο μέγιστο όριο πληρωμής ισχύει για όλο το Στοίχημα.

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Τα ανώτατα όρια πληρωμής ανά πελάτη καθορίζονται ως ακολούθως

 • Ποδόσφαιρο- €70.000 για όλους τους διεθνείς αγώνες Ανδρών και τις ακόλουθες διοργανώσεις: Αγγλική Πρέμιερ Λιγκ, Τσάμπιονσιπ, Λιγκ 1, Λιγκ 2, Κύπελλο Αγγλίας, Ισπανική Πριμέρα Ντιβιζιόν, Serie A Ιταλίας, Γερμανική Μπουντεσλίγκα Ι, Γαλλική Ligue 1, ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ και ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ,τελικα αποτελεσματα (1-Χ-2) μονον.Υπολοιπα ειδη στοιχηματος €30.000 μονον.

 

 • -€50.000 για τις ακόλουθες διοργανώσεις: Αυστραλιανή A-League, Πρέμιερσιπ Σκωτίας, Αγγλική Νάσιοναλ Λιγκ, Tippeligaen Νορβηγίας, Πορτογαλική Πριμέιρα Λίγκα, Allsvenskan Σουηδίας,Αγγλικό Λιγκ Καπ,Segunda Ισπανίας, Serie B Ιταλίας, Μπουντεσλίγκα ΙΙ Γερμανίας, Γαλλική Ligue 2, Σουπερλίγκα Δανίας, Ολλανδική Eredivisie, Veikkausliiga Φινλανδίας, J-League Ιαπωνίας, Adeccoligaen Νορβηγίας, Superettan Σουηδίας,MLS ΗΠΑ, Μπουντεσλίγκα Αυστρίας, Βελγική Πρώτη Κατηγορία Α, 1η Κατηγορία Δανίας, Σκωτσέζικη Τσάμπιονσιπ, Σκωτσέζικη Λιγκ 1, Σκωτσέζικη Λιγκ 2, Σουπερλίγκα Ελβετίας, Σουπερλίγκα Ελλάδας και Σούπερ Λιγκ Τουρκίας τελικα αποτελεσματα (1-Χ-2) μονον.Υπολοιπα ειδη στοιχηματος €20.000 μονον.

 

 • €20.000 για όλους τους Κυπριακούς αγώνες 1ης Κατηγορίας και Κυπέλου Κύπρου σε όλα τα είδη στοιχήματος.

 

 • €20.000 για όλες τις άλλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και προκριματικούς γύρους όλων των διοργανώσεων, συμπεριλαμβάνοντας προκριματικούς γύρους του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ, του Γιουρόπα Λιγκ και του FA Καπ (Κύπελλο),Τελικά αποτελέσματα (1-Χ-2) μονον.Υπόλοιπα είδη στοιχήματος €10.000 μόνον.

 

 • €5000 για όλους τους Κυπριακούς αγώνες Β και Γ Κατηγορίας σε όλα τα είδη στοιχήματος.

 

 

Mακροχρόνια στοιχήματα(antepost/outrights)

 

 • Νικητής και Top 2 τελικής φάσης Ευρωπαϊκού και Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου: εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000),
 • Άλλα μακροχρόνια στοιχήματα τελικής φάσης Ευρωπαϊκού και Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου: πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).

 

 • €30.000 για όλα τα υπόλοιπα μακροχρόνια στοιχήματα (antepost/outrights).

 

 • Η Μέγιστη πληρωμή για Όλα τα Άλλα Σπορ είναι €15.000 (όλα τα ειδη στοιχήματος και όλα τα μακροχρόνια στοιχήματα (antepost/outrights).

 

 • Ζωντανό στοίχημα (Live betting) €10.000 μονον σε όλα τα σπορ και σε όλα τα είδη στοιχήματος.

Παράδειγμα

‘Ένα «Στοίχημα» με   4 επιλογές ποδοσφαίρου εκ των οποίων η 1 επιλογή αφορά Κυπριακό αγώνα και 3 αγώνες Champions League.To μέγιστο όριο πληρωμής του συγκεκριμένου δελτίου υπολογίζεται με το μέγιστο όριο των Κυπριακών αγώνων (αφού το μέγιστο όριο πληρωμής για τους Κυπριακούς αγώνες είναι μικρότερο από τους αγώνες Champions League).

Π.χ. Man utd, Chelsea, Bayern, Omonoia (Μέγιστο όριο πληρωμής 20,000€)

Όλα τα μέγιστα όρια πληρωμής που αναφέρονται σε αυτούς τους κανόνες, ισχύουν για οποιοδήποτε «Πελάτη», ή για ομάδα πελατών που στοιχηματίζουν από κοινού πολλαπλά δελτία στις ίδιες επιλογές, και στοιχηματίζουν στον ίδιο ή με παρόμοιο θέμα συνδυασμό επιλογής / επιλογών, ακόμα και αν αυτό γίνεται σε μια σειρά «Στοιχημάτων», σε μια σειρά τιμών, μέσα σε κάποιες μέρες. Αν η «Εταιρεία» έχει λόγο να πιστέψει και κρίνει ότι ένας αριθμός «Στοιχημάτων» έχουν παιχτεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, η τελική πληρωμή αυτών των «Στοιχημάτων» σε συνδυασμό, θα περιορίζεται σε μία μονή μέγιστη πληρωμή, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω.

 

1.15. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ

Σε περίπτωση λανθασμένης εκτύπωσης, λαθών στις αποδείξεις ή προφανών λαθών στα στοιχεία που έχουν εισαχθεί μέσα στον υπολογιστή της «Εταιρείας», η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τέτοια «Στοιχήματα», ή ανάλογα με την κρίση της, να διευθετήσει τέτοια «Στοιχήματα» στις σωστές αποδόσεις και αφού τεκμηριώσει την απόφαση της προς τον παίκτη, ακόμη και αν η ανακάλυψη του λάθους γίνει μετά την ολοκλήρωση του γεγονότος.(Σε περίπτωση λανθασμένων αποδόσεων τα στοιχήματα θα διευθετούνται στις σωστές αποδόσεις. Σε περιπτώσεις λάθος διαγωνιζομένων, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται). Το ακυρωμένο «Στοίχημα» επιστρέφεται εφόσον το ζητήσει ο «Πελάτης». Ή «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα της πληροφόρησης που παρέχει στους «Πελάτες» της όσον αφορά σε ημερομηνίες διεξαγωγής και ώρες έναρξης των αγώνων, βαθμολογίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση που τυχόν θα θεωρηθεί σημαντική από τους «Πελάτες». Δεν αναγνωρίζονται λάθη που γίνονται από τον «Πελάτη», το προσωπικό της «Εταιρείας» ή των καταστημάτων της και ο έλεγχος όλων των «Στοιχημάτων» για τυχόν κέρδη θα γίνεται βάσει των «Κανονισμών». Οποιοδήποτε προφανές τυπογραφικό λάθος περιέχεται στα «Κουπόνια» και άλλα έντυπα που εκδίδει η «Εταιρεία» δεν την δεσμεύει. Ειδικότερα, οποιοδήποτε προφανές τυπογραφικό λάθος στην αναγραφή των τιμών, «Αποδόσεων» που πληρώνει η «Εταιρεία» ανεξαρτήτως οποιουδήποτε αποτελέσματος ή συνδυασμού αποτελεσμάτων στα «Κουπόνια», δεν δεσμεύει την «Εταιρεία».

Σαν προφανές τυπογραφικό λάθος θα θεωρείται

Α)οποιαδήποτε «Απόδοση» είναι τουλάχιστον κατά 30% υψηλότερη ή χαμηλότερη από τον μέσο όρο των τιμών για το συγκεκριμένο «Στοίχημα» ή συνδυασμό «Στοιχημάτων» που δίδουν οι εταιρείες στοιχημάτων της Κύπρου (αυτές που κατέχουν νόμιμη άδεια διεξαγωγής «Στοιχημάτων» από την Κυπριακή Δημοκρατία).

Β)Εάν υπάρχει ενημέρωση από τους συνεργάτες παροχής αποδόσεων της εταιρείας(Sportradar,betgenius κτλ) ότι έχουν αποστείλει και εισάγει στους εξυπηρετητές(server) της εταιρείας λανθασμένες αποδόσεις.

Εάν οι «Αποδόσεις» των αγώνων που αναγράφονται στην υπηρεσία teletext ή στην υπηρεσία ζωντανών αποτελεσμάτων της «Εταιρείας» διαφέρουν από τις «Αποδόσεις» που αναγράφονται στην απόδειξη του «Στοιχήματος» που εκδόθηκε από τον υπολογιστή του πρακτορείου, «Αντιπρόσωπου», τότε πάντα σωστές «Αποδόσεις» θεωρούνται αυτές που αναγράφονται στην απόδειξη του στοιχήματος που εκδόθηκε από τον υπολογιστή του πρακτορείου, «Αντιπρόσωπου», και οι «Αποδόσεις» την δεδομένη χρονική στιγμή στην υπηρεσία teletext δεν δεσμεύουν την «Εταιρεία». Επίσης αποτελέσματα γεγονότων τα οποία αναγράφονται στην υπηρεσία teletext, εξυπηρετούν ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δεσμεύουν την «Εταιρεία».

 

1.16. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Όπου υπάρχει απόδειξη ανωμαλιών σε ματς ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός , η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει την πληρωμή της επιλογής που αμφισβητείται, έως την ολοκλήρωση διεξαγόμενης έρευνας από το επίσημο αρμόδιο σώμα του οποιουδήποτε σχετικού αθλήματος.Σε σχετική περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση προς τον παίκτη. Η «Εταιρεία» θα αξιώνει ποινικές κυρώσεις κατά οποιουδήποτε «Πελάτη» εμπλεκόμενου σε απάτη, ανεντιμότητα ή εγκληματικές πράξεις. Η «Εταιρεία» θα παρακρατεί πληρωμή προς οποιονδήποτε «Πελάτη», όταν υπάρχει υποψία ή ενδείξεις για κάποιο από τα παραπάνω. Ο «Πελάτης» θα αποζημιώνει και θα είναι νομικά υπεύθυνος να πληρώσει στη «Εταιρεία», κατ’ απαίτηση, όλα τα έξοδα, τις χρεώσεις ή τις ζημίες που θα υφίσταται ή θα επιβαρύνουν την «Εταιρεία» (συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άμεσων, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας κέρδους και φήμης) και οι οποίες προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την απάτη, ανεντιμότητα ή εγκληματική πράξη του «πελάτη».

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει πληρωμή και να ακυρώσει Στοιχήματα σε ένα γεγονός, αν έχει αποδείξεις ότι έχουν συμβεί τα ακόλουθα:

(α) υπάρχουν ερωτηματικά για την ακεραιότητα του γεγονότος

(β) έχει καπηλευθεί, παραποιηθεί η/οι Απόδοση(εις) ή το Στοίχημα

(γ) έχει υπάρξει νοθεία, ‘’χειραγωγημένο’’ παιχνίδι

Αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω μπορεί να βασίζονται στο μέγεθος, τον όγκο ή τη δομή των Στοιχημάτων που έχουν Στοιχηματιστεί στην Εταιρεία, διαμέσου οποιασδήποτε ή όλων των στοιχηματικών μας διαδικασιών.

Η όποια απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο φορέα του αθλήματος, ή δικαστηρίου εν θέματι (αν υφίσταται) θα είναι πειστική και οριστική. Αν οιοσδήποτε Πελάτης οφείλει όποια χρήματα στην Εταιρεία ή σε Αντιπροσώπους μας για οποιοδήποτε λόγο, έχουμε το δικαίωμα να το λάβουμε υπόψη πριν κάνουμε οποιεσδήποτε πληρωμές σε αυτόν τον Πελάτη. Όπου υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για μια σειρά Στοιχημάτων που το καθένα περιλαμβάνει την ίδια επιλογή ή επιλογές και έχουν Στοιχηματιστεί από το ίδιο άτομο ή κοινοπραξία ατόμων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα Στοιχήματα ή να παρακρατήσει την πληρωμή κερδών όταν εκκρεμεί το αποτέλεσμα τέτοιας έρευνας.

 

1.17. ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να διατυπώσετε με τις απαραίτητες λεπτομέρειες τα παράπονα σας, και να αποσταλούν στα κεντρικά γραφεία της «Εταιρείας», μέσα σε 15 μέρες από την ολοκλήρωση του γεγονότος το οποίο αναφέρεται το παράπονό σας. Για τυχόν παράπονα ή αιτήματα αναφορικά με «Στοιχήματα», οι «Πελάτες» πρέπει να απευθύνονται στον αντιπρόσωπο της «Εταιρείας» όπου έχει καταχωρηθεί το σχετικό «Στοίχημα». Επίσης βάση της Οδηγίας υπ΄ αριθμόν 20/2017, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 37 (I) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται σχετικά με τις Αρμοδιότητες της Αρχής που ορίζουν τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης παραπόνων προς την Αρχή ή αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο παράπονο ή αίτημα δεν μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία συναίνεση, τότε θα παραπέμπεται σε διαιτησία με βάση τον περί διαιτησίας νόμο, Κεφάλαιο 4, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο παραπονούμενος, μπορεί να απευθυνθεί στην τριμελής επιτροπή που έχει διοριστεί από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων δια την εξέταση παραπόνων ή παραβάσεων. Η επιτροπή έχει αρμοδιότητα να ακούσει οποιοδήποτε μάρτυρα και να πάρει γραπτές καταθέσεις από τυχόν εμπλεκόμενα πρόσωπα τα οποία οφείλουν να δηλώσουν κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχεία. Η διαδικασία αναλύεται λεπτομερώς στην οδηγία υπ΄ αριθμόν 20/2017. Αφού γίνει η ολοκλήρωση της διαδικασίας, η τριμελής επιτροπή εξέτασης καταθέτει το πόρισμά της στην Αρχή προς λήψη απόφασης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εθνικής Aρχής Στοιχημάτων της Κύπρου:

 • Διεύθυνση : Διγενή Ακρίτα 83, ΤΚ.1070, Λευκωσία, Κύπρος

 

 • Τηλέφωνο : +357 22 881800

 

 

1.18. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους «Κανονισμούς» με σχετική ανακοίνωση μετά από ενημέρωση και λήψης σχετικής έγκριση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Οποιοσδήποτε προηγούμενος «Κανονισμός» της «Εταιρείας» θεωρείται άκυρος, εφόσον έχει εκδοθεί από την «Εταιρεία» νέος «Κανονισμός» που αφορά τον εν λόγω «Κανονισμό».

 

1.19. ΔΙΑΚΟΠΕΝΤΕΣ, ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΕΞΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ

Το αποτέλεσμα στο τέλος του γεγονότος θα θεωρείται το τελικό αποτέλεσμα. Όλα τα ποδοσφαιρικά «Στοιχήματα» θα υπολογίζονται βάση της κανονικής διάρκειας ενός αγώνα(συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων). Τυχόν παράταση ή διαδικασία πέναλτι ή διαδικασία Χρυσού γκολ δεν λογίζονται. Σε περίπτωση τελεσίδικης διακοπής πριν το τέλος του γεγονότος, επιλογές οι οποίες έχουν ήδη κριθεί (στο σύνολο τους ή μέρος τους) θεωρούνται έγκυρες . Eπιλογές που θεωρούνται ότι έχουν κριθεί στο σύνολο τους είναι οι επιλογές οι οποίες ήδη είναι χαμένες ή κερδισμένες βάσει του αποτελέσματος την ώρα που διακόπηκε ο αγώνας και δεν υπήρχε περίπτωση αλλαγής του αποτελέσματός τους εάν συνεχιζόταν ο αγώνας. Π.χ., στο ποδόσφαιρο εάν ο υποθετικός αγώνας ΑRSENAL – LIVERPOOL διακοπεί στο 65’ λεπτό και το αποτέλεσμα είναι 0-0, τότε όλα τα «Στοιχήματα» που δεν έχουν κριθεί είναι άκυρα (VOID), αλλά κερδίζει π.χ. η επιλογή πρόβλεψης ημιχρόνου (HALFTIMEBET) η οποία έχει ήδη κριθεί (αποτέλεσμα Χ) και οποιαδήποτε άλλη επιλογή που έχει ήδη κριθεί. Σε αυτή την περίπτωση όσοι στοιχημάτισαν στο αποτέλεσμα ημιχρόνου Χ κερδίζουν και όσοι στοιχημάτισαν στο αποτέλεσμα ημιχρόνου 1 ή 2 χάνουν, διότι εάν συνεχιζόταν ο αγώνας, τότε το αποτέλεσμα του «Στοιχήματός» τους δεν θα άλλαζε. Όσοι στοιχημάτισαν στην πρόβλεψη σωστού αποτελέσματος του αγώνα (CORRECTSCORE) 0-0, παίρνουν τα λεφτά του «Στοιχήματός» τους πίσω, διότι εάν συνεχιζόταν ο αγώνας, τότε το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αλλάξει. Σε περίπτωση που κάποιο γεγονός/αγώνας διακοπεί κατά την διάρκειά του και συνεχιστεί εντός 24 ωρών από την έναρξή του από το λεπτό της διακοπής του , τότε όλα τα ανοικτά «Στοιχήματα» που αφορούν το συγκεκριμένο γεγονός/αγώνα , θα διευθετηθούν βάση του τελικού αποτελέσματος. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή κάποιο γεγονός δεν συνεχιστεί από το σημείο διακοπής του αλλά ξεκινήσει από την αρχή , τότε όλα τα «Στοιχήματα» θα διευθετηθούν ως άκυρα(void) με «Απόδοση» 1.00 (μονάδα). Προβλέψεις για αγώνες που δεν διεξάγονται ή αναβάλλονται ή  για οποιονδήποτε λόγο θα παραμένουν έγκυρες για 24 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα έναρξής τους. Εάν με την πάροδο 24 ωρών ο αγώνας δεν διεξαχθεί, θα θεωρούνται άκυρες (VOID) στο «Δελτίο Στοιχήματος» και για σκοπό υπολογισμού κερδών θεωρούνται (void) με «Απόδοση» 1.00.

 

1.20. ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΗΠΕΔΟ

Οι ανακοινώσεις για αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο γίνονται για σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης μόνο. Η «Εταιρεία» θα προσπαθεί πάντα να πληροφορεί/ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή έδρας ή για οποιαδήποτε διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο. Η «Εταιρεία» δεν θα θεωρείται υπεύθυνη σε περίπτωση που δεν ανακοινώσει/ενημερώσει για αγώνα που διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο.

 

Όταν ένας αγώνας διεξαχθεί σε αντίστροφη έδρα από αυτή που αναγράφεται στο Κουπόνι που εκδίδει η Εταιρεία, είναι άκυρος (VOID) εκτός και αν πρόκειται για αγώνα ο οποίος διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο. Αν μία ομάδα έχει διαφορετικό αντίπαλο από αυτόν που αναγράφεται στο Κουπόνι, τότε ο αγώνας είναι πάλι άκυρος (VOID). Όταν ένας αγώνας διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο, για σκοπούς στοιχήματος, η ομάδα η οποία αναγράφεται στα αριστερά θα υπολογίζεται ως η γηπεδούχος ομάδα (ΗΟΜΕ).

Ουδέτερο γήπεδο για σκοπούς Στοιχήματος προκύπτει πάντα από τιμωρία της γηπεδούχου ομάδας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το γήπεδο δεν είναι ουδέτερο, εκτός και αν η αρμόδια ομοσπονδία υπό την οποία διεξάγεται το συγκεκριμένο παιχνίδι ορίσει ουδέτερο γήπεδο για τον εν λόγω αγώνα (τελικός διοργάνωσης κ.τ.λ). Η επιλογή ενός αγώνα που διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο είναι άκυρη (VOID), εκτός αν το γεγονός ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο αναγράφεται στο δελτίο με τα γεγονότα και αποδόσεις.

Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να αναγράφει, στα δελτία με τα γεγονότα και αποδόσεις της, αν ένας αγώνας διεξάγεται σε διαφορετικό γήπεδο από αυτό της γηπεδούχου ομάδας αλλά δεν θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές ως ουδέτερο. Ωστόσο αν η Εταιρεία αναγράφει στα δελτία με τα γεγονότα και αποδόσεις της το γήπεδο της γηπεδούχου ομάδας δεν σημαίνει ότι το θεωρεί ουδέτερο.

Εάν μία ομάδα επιλέξει συγκεκριμένο γήπεδο (εκτός από την φυσική της έδρα) για αριθμό αγώνων για διάφορους λόγους, αυτό δεν θεωρείται ουδέτερο.

Σχετικά με τα Στοιχήματα σε αγώνες με γκολ, κάθε αυτογκόλ προσμετρείται για την αντίπαλη ομάδα και όχι για αυτή που το σκόραρε.

Κατά καιρούς, υπάρχουν αγώνες/γεγονότα (φιλικοί, νέων, e-sports Ποδοσφαίρου ή και άλλοι), οποιουδήποτε αθλήματος, που είναι προγραμματισμένοι να διαρκέσουν λιγότερο ή περισσότερο ή διαφορετικά (χρονική περίοδος ημιχρόνων/περιόδων) από την συνηθισμένη κανονική τους διάρκεια (των διοργανώσεων που λαμβάνουν μέρος).  Σε τέτοιες περιπτώσεις αν η Εταιρεία δεν διευκρινίσει την σωστή χρονική διάρκεια τους στην Στοιχηματική προσφορά της, τότε τα Στοιχήματα στους αγώνες αυτούς θα ακυρώνονται εκτός στις περιπτώσεις ποδοσφαιρικών αγώνων όπου θα ισχύουν τα πιο κάτω:

Μόνο οι περιπτώσεις με αγώνες/γεγονότα που έχουν διάρκεια 90 ή 80 λεπτά και έχουν κάποιες διαφορές θα είναι έγκυροι/α και θα διευθετούνται ως πιο κάτω:

– 90 λεπτά προγραμματισμένου παιχνιδιού (στα οποία τα ημίχρονα είναι περισσότερα από 2 και η διάρκεια τους διαφορετική από 45 λεπτά π.χ. 3 ημίχρονα διάρκειας 30 λεπτών).

Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος – live betting) κανονικής διάρκειας θα θεωρούνται έγκυρα. Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος – live betting) ημιχρόνου θα θεωρούνται άκυρα.

– 80 λεπτά προγραμματισμένου παιχνιδιού (στα οποία τα ημίχρονα είναι περισσότερα από 2 και η διάρκεια τους διαφορετική από 40 λεπτά το κάθε ημίχρονο π.χ. 4 ημίχρονα διάρκειας 20 λεπτών).

Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος – live betting) κανονικής διάρκειας θα θεωρούνται έγκυρα. Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος – live betting) ημιχρόνου θα θεωρούνται άκυρα.

– 80 λεπτά προγραμματισμένου παιχνιδιού (στα οποία τα ημίχρονα είναι 2 και η διάρκεια τους από 40 λεπτά το κάθε ημίχρονο).

Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος – live betting) κανονικής διάρκειας θα θεωρούνται έγκυρα. Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος – live betting) ημιχρόνου θα θεωρούνται πάλι έγκυρα.

Σε διαφορετική περίπτωση όπου η κανονική διάρκεια του αγώνα δεν είναι 90 ή 80 λεπτά και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί εξ αρχής από την Εταιρεία ο αγώνας θα θεωρείται άκυρος (VOID) και οι επιλογές που Στοιχηματίστηκαν σε αυτόν θα πληρώνονται με Απόδοση 1.00 (μία μονάδα).

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους πελάτες της για το σωστό χρονικό πρόγραμμα παιχνιδιού. Είναι ευθύνη των πελατών να γνωρίζουν το σωστό χρονικό πρόγραμμα παιχνιδιού πριν Στοιχηματίσουν.

Ο διαιτητής του αγώνα είναι υπεύθυνος για να αποφασίσει πότε λήγει ένα ημίχρονο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αν δεν παιχτεί ο πλήρης κατανεμημένος προγραμματισμένος χρόνος (χρόνος τραυματισμών ή άλλος) μετά από απόφαση του διαιτητή. Διαφορές όσον αφορά στον προγραμματισμένο χρόνο παιχνιδιού δεν θα είναι λόγος ακύρωσης του Στοιχήματος.

Παράδειγμα

Σε ένα φιλικό παιχνίδι 90 λεπτών ο διαιτητής αποφασίζει να σφυρίσει την λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα μετά από 85 λεπτά. Για σκοπούς διευθέτησης του Στοιχήματος το παιχνίδι έχει καλύψει την πλήρη διάρκεια σύμφωνα με τον διαιτητή και θα διευθετηθεί όπως ένα φυσιολογικό παιχνίδι με αυτό το τελικό αποτέλεσμα.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κατά λάθος ή κατά παράλειψή της, στο όνομα της ομάδας/παίκτη/διαγωνιζομένου γίνει κάποιο λάθος. Αν το όνομα μίας ομάδας αναγραφεί λανθασμένα και η ερμηνεία είναι διφορούμενη ή διαφορετική από την πραγματική, τότε η συγκεκριμένη επιλογή της ομάδας είναι άκυρη (VOID). Αν το όνομα μίας ομάδας αναγραφεί λανθασμένα και η ερμηνεία δεν είναι διφορούμενη, τότε η συγκεκριμένη επιλογή της ομάδας είναι έγκυρη. Παραδείγματα:

Σε περίπτωση που διεξάγεται ο αγώνας για το Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 20 ετών, πράγμα που αναφέρεται στις προσφορές της Εταιρείας και ο αγώνας αναγράφεται και προσφέρεται στο σύστημα ως ENGLAND – FRANCE (χωρίς να αναγράφεται δίπλα από το όνομα το U20) οι επιλογές στον αγώνα ισχύουν κανονικά.

Σε περίπτωση που διεξάγεται ο αγώνας για μια διοργάνωση στην Αγγλία και ο αγώνας αναγράφεται και προσφέρεται στο σύστημά μας ως ΜΑΝ UTD – LIVERPOOL, ενώ για σκοπούς διαφημιστικούς ή άλλους η LIVERPOOL έχει αλλάξει όνομα για την συγκεκριμένη σαιζόν και επίσημα στην διοργάνωση αναγράφεται με το όνομα του διαφημιστή της και όχι το LIVERPOOL, οι επιλογές στον αγώνα ισχύουν κανονικά.

 

Σε περίπτωση που διεξάγεται αγώνας για οποιαδήποτε διοργάνωση, η οποία αναφέρεται στις προσφορές της Εταιρείας και ο αγώνας αναγράφεται και προσφέρεται στο σύστημα με ορθογραφικό λάθος το οποίο δεν επηρεάζει την πραγματική ερμηνεία του ονόματος της ομάδας που αναφέρεται τότε οι επιλογές στον αγώνα ισχύουν κανονικά, π.χ. αν ο αγώνας για μια διοργάνωση στην Αγγλία αναγράφεται και προσφέρεται στο σύστημα μας ως ΜΑΝ UTD – LIVERPOOL M ή ΜΑΝ UTD – LIVERPOL τότε ισχύει κανονικά.

Δύναται να υπάρχουν ομάδες με το ίδιο ακριβώς όνομα στο μηχανογραφημένο σύστημα της Εταιρείας οι οποίες όμως φαίνεται καθαρά ότι διαγωνίζονται σε διαφορετικές διοργανώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πελάτης δεσμεύεται αρχικά από την επιλογή της διοργάνωσης και όχι από το όνομα της ομάδας. Π.χ. υπάρχει περίπτωση στο μηχανογραφημένο σύστημα της Εταιρείας να υπάρχει η BARCELONA που διαγωνίζεται στο πρωτάθλημα Αντρών αλλά και η BARCELONA που διαγωνίζεται στο πρωτάθλημα Γυναικών. Ο Πελάτης τότε υποχρεούται όπως βεβαιωθεί ότι στο Στοίχημα του αναγράφεται σωστά η διοργάνωση για την οποία θέλει να στοιχηματίσει.

Σε περίπτωση μακροχρόνιου Στοιχήματος εάν υπάρξει Στοίχημα σε ομάδα που το όνομα της αλλάξει κατά την διάρκεια του γεγονότος/διοργάνωσης οι επιλογές του Στοιχήματος στην συγκεκριμένη ομάδα ισχύουν κανονικά δεδομένου του ότι αφορά στην ίδια ομάδα στην οποία αναφερόταν το Στοίχημα όταν στοιχηματίστηκε και όχι σε μια νέα ομάδα η οποία δημιουργήθηκε μεταγενέστερα.

 

1.21. ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ο «Πελάτης» υποβάλλοντας το «Δελτίο Στοιχήματος» δηλώνει αμετάκλητα ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους «Κανονισμούς» της «Εταιρείας» όπως είναι αναρτημένοι στους επίσημους χώρους μας και αναγνωρίζει ότι η αποδοχή του «Δελτίου Στοιχήματος» γίνεται υπό τον όρο ελέγχου του και διαπίστωσης συμφωνίας του με τους «κανονισμούς» και τις ανακοινώσεις της «Εταιρείας».

Όλοι οι «Πελάτες» είναι υπόχρεοι να ελέγχουν τα «Δελτία Στοιχήματος» τους ότι έχουν συμπληρωθεί καθαρά βάσει των προγνωστικών και οδηγιών τους. Για τον λόγο αυτό και η ευθύνη για την ορθότητα της απόδειξης υπόκειται στον «Πελάτη».

Δεν αναγνωρίζονται λάθη του «Πελάτη», του προσωπικού των κεντρικών γραφείων ή των «Αντιπροσώπων» της «Εταιρείας» και ο έλεγχος όλων των «Στοιχημάτων» για τυχόν κέρδη θα γίνεται βάσει των «Κανονισμών» της «Εταιρείας».

 

1.22  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ (ANTE POST)

Στα Στοιχήματα νικητή διοργάνωσης, τελικό αποτέλεσμα θεωρείται το αποτέλεσμα μετά το τέλος της διοργάνωσης συμπεριλαμβανομένων και των play offs ή άλλων αγώνων κατάταξης, αν υπάρχουν. Σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας 2 ή και περισσότερων νικητών όπου δεν υπάρχει κριτήριο για τον νικητή (π.χ. play offs ή αγώνες κατάταξης) ισχύει ο κανονισμός 2.3 Κανονισμός DEAD-HEAT.

Σε περίπτωση που μια διοργάνωση διακοπεί μετά από ανωτέρα βία ή μετά από απόφαση της αρμόδιας ομοσπονδίας/αρχής και δεν συνεχιστεί τότε όλα τα Στοιχήματα στις ομάδες που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη διοργάνωση θα θεωρούνται άκυρα (VOID) και θα πληρώνονται με Απόδοση 1.00 (μία μονάδα) (ασχέτως αν η αρμόδια ομοσπονδία/αρχή αποφασίσει ποιος θα είναι ο νικητής της διοργάνωσης), εκτός από επιλογές της διοργάνωσης οι οποίες έχουν ήδη κριθεί (στο σύνολο τους ή μέρος τους). Οι επιλογές θεωρούνται ότι έχουν κριθεί (στο σύνολο τους ή μέρος τους), όταν είναι ήδη χαμένες ή κερδισμένες βάσει της βαθμολογίας την ώρα που διακόπηκε η διοργάνωση και δεν υπήρχε περίπτωση αλλαγής του αποτελέσματός τους εάν συνεχιζόταν η διοργάνωση.

Σε περίπτωση που μια ομάδα/παίκτης συμμετέχει σε διοργάνωση και δεν ολοκληρώσει όλα τα παιχνίδια της/του μετά από απόφαση της/του ή μετά από τιμωρία, τότε όλα τα Στοιχήματα που αφορούν σε αυτήν/αυτόν θα θεωρούνται χαμένα, εκτός από τις επιλογές οι οποίες έχουν ήδη κριθεί (στο σύνολο τους ή μέρος τους). Οι επιλογές θεωρούνται ότι έχουν κριθεί (στο σύνολο τους ή μέρος τους), όταν είναι ήδη χαμένες ή κερδισμένες βάσει της βαθμολογίας την ώρα που αποχώρησε η ομάδα/παίκτης και δεν υπήρχε περίπτωση αλλαγής του αποτελέσματός τους εάν συνεχιζόταν η διοργάνωση.

Για τις επιλογές Πρώτου Σκόρερ υπολογίζονται μόνο τα γκολ/πόντοι που έχουν επιτευχθεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση που Στοιχηματίζεται, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία αναφέρεται ο Σκόρερ. Η ομάδα που αναφέρεται δίπλα από το όνομα του Σκόρερ είναι απλά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ή το αποτέλεσμα. Στα γκολ της επιλογής Πρώτου Σκόρερ δεν υπολογίζονται τα τυχόν αυτογκόλ που μπορεί να σημειώσει ο ίδιος παίκτης ή κάποιος άλλος παίκτης αλλά και γκολ που θα σημειωθούν από οποιαδήποτε διαδικασία των πέναλτι σε οποιονδήποτε αγώνα μετά από παράταση.

Σε περίπτωση ισοβάθμησης 2 ή και περισσοτέρων παικτών ισχύει ο κανονισμός 2.3 Κανονισμός Dead Heat.

 

 1.23  ΧΡΗΣΗ VAR

α) Στην περίπτωση που ζητηθεί χρήση του VAR, το γεγονός που οδήγησε στην παραπομπή θα θεωρηθεί, για τους σκοπούς αυτών των κανόνων, πως θα συνέβαινε σε πραγματικό χρόνο (και όχι την ώρα που ορίζεται η απόφαση). Για παράδειγμα, έστω ότι κάποιος έχει επιλέξει να σημειωθεί τέρμα στο δεκάλεπτο 20:00-30:00 και σημειώνεται στο 28:36 όπου παράλληλα ο βοηθός κάνει υπόδειξη για οφσάιντ. Αν υπάρξει χρήση VAR και το τέρμα θεωρηθεί κανονικό ως χρόνος του γκολ θα μετρήσει το 28:36 και η αγορά θα θεωρηθεί κερδισμένη.

β)  Σε περίπτωση που έχουμε διευθετήσει ένα Στοίχημα και, λόγω μιας μεταγενέστερης απόφασης VAR, αποδειχθεί ότι η διευθέτηση αυτή ήταν ανακριβής, διατηρούμε το δικαίωμα να αντιστρέψουμε τη διευθέτηση (υπό τον όρο ότι η απόφαση VAR προέκυψε πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα ή άλλου χρονοδιαγράμματος σχετικού με το Στοίχημα). Σε περίπτωση που κατά λάθος έχουμε αποδεχτεί Στοίχημα κατά την διάρκεια εξέτασης VAR έχουμε το δικαίωμα να το ακυρώσουμε.

γ) Τα Στοιχήματα που τοποθετούνται μεταξύ της εμφάνισης συμβάντος που οδηγεί σε αναθεώρηση VAR και της σχετικής απόφασης VAR θα θεωρούνται άκυρα εκτός εάν:

1) η αναθεώρηση VAR (και η επακόλουθη απόφαση) δεν άλλαξαν τελικά την αρχική απόφαση.

2) η αναθεώρηση VAR (και η μεταγενέστερη απόφαση) τροποποίησαν την αρχική απόφαση αλλά δεν επηρέασαν ουσιωδώς το συγκεκριμένο Στοίχημα (π.χ. στην περίπτωση που το συμβάν, το οποίο εξετάζεται μέσω VAR, δεν σχετίζεται με την έκβαση του συγκεκριμένου Στοιχήματος). Όλα τα Στοιχήματα που δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά από την αναθεώρηση VAR (και η επακόλουθη απόφαση) θα ισχύουν.

3) Για τη διευθέτηση των Στοιχημάτων, θα θεωρείται ότι έγινε χρήση VAR αν αυτό γίνεται κατανοητό από τις χειρονομίες του διαιτητή (π.χ. χειρονομίες ή διακοπή του αγώνα για να αναθεωρηθεί το περιστατικό) ή/και η χρήση VAR επιβεβαιώνεται από την έκθεση αγώνα που εκδόθηκε από το επίσημο όργανο της εκάστοτε διοργάνωσης που είναι τελικά υπεύθυνο για την επίβλεψη του συγκεκριμένου αγώνα. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές εάν το VAR χρησιμοποιήθηκε λόγω έλλειψης τηλεοπτικής κάλυψης ή/και συγκρουόμενων αναφορών, η Εταιρεία θα διευθετήσει τα Στοιχήματα βάσει των πληροφοριών που έχει από τους παρόχους της, ή από οποιαδήποτε αξιόπιστη διαδικτυακή ή μη πηγή.

 

1.24 ΛEIΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ (CASH OUT)

Διαδικασία εκτέλεσης Πρόωρης Εξαργύρωσης Στοιχήματος

To ποσό πρόωρης εκταμίευσης καθορίζεται την χρονική στιγμή που επιλέγει ο πελάτης να εκταμιεύσει το στοίχημα του και εξαρτάται από τις αποδόσεις των επιλογών του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οπότε το ποσό μπορεί να είναι είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο από το αρχικό ποσό που έχει στοιχηματίσει(stake).

O πελάτης μπορεί να ελέγξει το προσφερόμενο ποσό πρόωρης εκταμίευσης με 2 τρόπους:

 1. Nα παρουσιάσει το αρχικό του δελτίο στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο οποίος αφού σαρώσει το bar code του δελτίου, θα ενημερώσει τον πελάτη για το προσφερόμενο ποσό πρόωρης εκταμίευσης.

Ο πελάτης στη συνέχεια θα δώσει οδηγίες στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εάν επιθυμεί να αποδεχτεί το ποσό πρόωρης εξαργύρωσης ή όχι.

2.Ο πελάτης μπορεί να ελέγξει από μόνος του το διαθέσιμο ποσό πρόωρης εκταμίευσης από ένα τερματικό αυτοεξυπηρέτησης.

Να σαρώσει ο ίδιος το δελτίο του από το scanner ενός τερματικού αυτοεξυπηρέτησης  ή να καταχωρήσει τον αριθμό του δελτίου του,αφού πρώτα πατήσει στην επιλογή “Tickets” και  στη συνέχεια πατώντας στην επιλογή «Check Cash Out Availability» να εμφανιστεί το διαθέσιμο ποσό για «Cash Out». Αναλόγως αν αποδεχτεί ή όχι το ποσό, θα πρέπει να επιλέξει την αντίστοιχη επιλογή. Εάν επιλέξει «cash out» τότε θα εκτυπωθεί μια ενημερωτική απόδειξη με το ποσό της πρόωρης εκταμίευσης. Ο πελάτης στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο το αρχικό δελτίο για να λάβει τα χρήματα του.

Μετά την έγκριση του αιτήματος αλλά πριν από την ολοκλήρωση του « cash out» ,υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στο προσφερόμενο ποσό.Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το αρχικό,η συναλλαγή θα ολοκληρώνεται κανονικά προσφέροντας το μεγαλύτερο ποσό.Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό θα είναι μικρότερο από το αρχικό, η συναλλαγή αυτόματα αναστέλλεται.

Η διαδικασία της πρόωρης εκταμίευσης μπορεί να μην ολοκληρωθεί στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης,κάποια από τις επιλογές στο δελτίο έχει διαφορετική απόδοση ή δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

 1. Ο πελάτης μπορεί να σαρώσει το QR code που έχει εκτυπωθεί στο δελτίο του με το έξυπνο κινητό του. Θα οδηγηθεί σε ένα σύνδεσμο,όπου θα ενημερωθεί για το ποσό που του προσφέρεται τη δεδομένη στιγμή για πρόωρη εκταμίευση.

Αναλόγως αν αποδεχτεί ή όχι το ποσό,θα πρέπει να επιλέξει την αντίστοιχη επιλογή.

Εάν επιλέξει “cash out” θα πρέπει να καταχωρήσει τον 4ψήφιο κωδικό ασφαλείας (pin number) o οποίος έχει εκτυπωθεί στο αρχικό του δελτίο. Στη συνέχεια προσκομίζοντας στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο το δελτίο του,θα μπορέσει να λάβει τα χρήματα του.

Μετά την έγκριση του αιτήματος αλλά πριν από την ολοκλήρωση του «cash out», υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στο προσφερόμενο ποσό. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το αρχικό,η συναλλαγή θα ολοκληρώνεται κανονικά προσφέροντας το μεγαλύτερο ποσό. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό θα είναι μικρότερο από το αρχικό, η συναλλαγή αυτόματα αναστέλλεται.

Η διαδικασία της πρόωρης εκταμίευσης μπορεί να μην ολοκληρωθεί στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης,κάποια από τις επιλογές στο δελτίο έχει διαφορετική απόδοση ή δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

 

Όροι & Προϋποθέσεις:

 1. Η επιλογή Cash Out είναι διαθέσιμη σε προεπιλεγμένες αγορές τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε μονά και πολλαπλά στοιχήματα και για όσο θα υπάρχουν διαθέσιμες αποδόσεις.
 2. Αν μία απόδοση αλλάζει ή μία αγορά αναστέλλεται τότε η επιλογή Cash Out μπορεί να μην είναι διαθέσιμη και το αίτημα σας μπορεί να μην είναι εφικτό.
 3. Μετά από μια επιτυχή διαδικασία Cash Out τυπώνεται μια ενημερωτική απόδειξη με το τελικό ποσό που θα διευθετηθεί το δελτίο. Ο παίκτης μπορεί να λάβει τα χρήματά του ΜΟΝΟ με τη προσκόμισή της απόδειξης Cash Out και του αρχικού δελτίου (το οποίο περιλαμβάνει το barcode) στο ταμείο του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Εάν η επιτυχής διαδικασία cash out γίνει από το έξυπνο κινητό, τότε ο παίκτης αρκεί να παρουσιάσει το δελτίο του (το οποίο περιλαμβάνει το barcode) στο ταμείο του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

 1. Εάν ο πελάτης πραγματοποιήσει Cash Out σε κάποιο δελτίο του και εκτυπωθεί η ενημερωτική απόδειξη με το προσφερόμενο ποσό, τότε δε μπορεί να γίνει ακύρωση του αρχικού δελτίου ή του Cash Out.
 2. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Cash Out θα είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε αγώνα είτε πριν την έναρξη του (pre-match) ή κατά τη διάρκεια του (live). Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν.
 3. Η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη αν το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν.
 4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει/αναστείλει/αφαιρέσει την υπηρεσία cash out σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε αγώνα/αγορά. Αν η εταιρεία κρίνει ότι το προσφερόμενο ποσό είναι λανθασμένο,τότε δε θα αποδεχτεί το αίτημα και θα το διορθώσει εφόσον είναι δυνατόν με νέα προσφορά.Αν η εταιρεία αποφασίσει να αναστείλει ή αφαιρέσει το cash out σε ένα αγώνα,ο αγώνας αυτός θα αφαιρείται και από το ζωντανό στοίχημα.
 5. Το μέγιστο ποσό πληρωμής για Cash Out είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20,000) ανά δελτίο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το μέγιστο ποσό όπως και όποτε το επιθυμεί, αφού τύχει πρώτα έγκρισης από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ).
 6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστρέψει/ακυρώσει την διευθέτηση ενός Cash Out δελτίου εάν υπάρχει Προφανές Σφάλμα. Για παράδειγμα εάν αυτό, έχει διευθετηθεί λανθασμένα λόγω τεχνικού προβλήματος, λάθος πληροφόρησης/απόδοσης. Επίσης, εάν εξαιτίας κάποιου σφάλματος η Cash-Out διευθέτηση του στοιχήματος γίνει λανθασμένα αποδεκτή, τότε η Cash-Out διευθέτηση θα ακυρωθεί και το στοίχημα θα διευθετηθεί στη σωστή διορθωμένη τιμή της εταιρείας. Αν για παράδειγμα, εξαιτίας κάποιου Προφανούς σφάλματος κατά τη διάρκεια του ζωντανού στοιχηματισμού, η Cash Out διευθέτηση γίνει λανθασμένα αποδεκτή, τότε θα ακυρωθεί κι εφόσον είναι δυνατό θα γίνει νέα διορθωμένη προσφορά Cash-Out. Αν υπάρξουν επανειλημμένες προσπάθειες για τοποθέτηση στοιχημάτων και Cash Out διευθετήσεις αυτών, πριν την διόρθωση/εξακρίβωση του Προφανές Σφάλματος, τότε η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος και το αρχικό στοίχημα θα ακυρωθούν.Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει να τεκμηριώσει τις ενέργειες της προς τον παίκτη.

 

1.25 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η «Εταιρεία» δεν φέρει καμίαν ευθύνη σε περίπτωση που λόγω τεχνικών προβλημάτων κατέστη αδύνατον να επικυρωθεί κάποιο «Στοίχημα».

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙ

Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή στο βάθρο των νικητών. Οποιαδήποτε αποτελέσματα που οφείλονται σε νομικές, πειθαρχικές ή άλλες αποφάσεις που αλλοιώνουν τα αποτελέσματα ή τη σειρά τερματισμού, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Εφόσον η έρευνα του αρμόδιου σώματος γίνει την ίδια μέρα διεξαγωγής του γεγονότος, τότε το αποτέλεσμα της θα χρησιμοποιείτε και θα ισχύει, εάν όμως γίνει την επόμενη ημέρα η οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο μέλλον και ανατρέπει το αποτέλεσμα του γεγονότος, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Π.χ. εάν ο Hamilton  κερδίσει το Grand Prix της Monza  και την επόμενη ημέρα ακυρωθεί από την FIA για κάποιο παράπτωμα, όλα τα «Στοιχήματα» που περιλαμβάνουν τον Hamilton να κερδίσει το Grand Prix του Monza θα ισχύουν και θα διευθετηθούν ως κερδισμένα.

 

2.2. ΤΟ PLACEBET (στοίχημα σε μια ομάδα να πλασάρει)

Ο «Πελάτης» επιλέγει το «Στοίχημα» πλασέ εφόσον θέλει να στηρίξει μία Ομάδα/Αθλητή/Οδηγό να τερματίσει σε μια θέση εκ των προκαθορισμένων. Το κέρδος εξαρτάται από τους ειδικούς για το πλασέ όρους για το συγκεκριμένο γεγονός.

 

Αν κάτω από τις «Αποδόσεις» κατάκτησης ενός πρωταθλήματος αναγράφεται η πρόταση ‘1/4 ‘ODDSINPLACES 1,2’, ο «Πελάτης» κερδίζει το 1/4 του κέρδους που προσφέρεται για κατάκτηση αν η ομάδα στην οποία στοιχημάτισε τερματίσει στις δύο (2) πρώτες θέσεις, ή  αν κάτω από τις «Αποδόσεις» κατάκτησης ενός πρωταθλήματος αναγράφεται η πρόταση ‘1/3 ‘ODDSINPLACES 1,2’, ο «Πελάτης» κερδίζει το 1/3 του κέρδους που προσφέρεται για κατάκτηση αν η ομάδα στην οποία στοιχημάτισε τερματίσει στις δύο (2) πρώτες θέσεις.

 

2.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DEADHEAT

Στην περίπτωση ενός γεγονότος που ολοκληρώνεται σε ίσα ποσά με πάνω από ένα νικητή, όπου ένας μόνο νικητής είχε ληφθεί υπόψιν, θα ισχύει ο κανονισμός ισοπαλίας (DEADHEAT). Ένα αποτέλεσμα deadheat είναι ένα αποτέλεσμα κατά το οποίο δύο ή παραπάνω διαγωνιζόμενοι μοιράζονται μια τελική θέση.

Στην περίπτωση που δύο διαγωνιζόμενοι μοιραστούν την τελική θέση, η επιλογή θεωρείται κερδισμένη και χαμένη κατά το ήμισυ, και κατά συνέπεια διευθετείται με πλήρη ποσοστά («Αποδόσεις») και μισό το ποσό πονταρίσματος (stake). Παράδειγμα:

Εάν 3 παίχτες μοιράζονται την θέση του πρώτου σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελλο, τότε το ποσό πονταρίσματος δια μερίζεται ανάλογα (1/3 του ποσού πονταρίσματος Χ τις αποδόσεις).

 

2.4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η Αγορά ‘Live Betting’ θα προσφέρεται πριν και κατά την διάρκεια ενός γεγονότος αποκλειστικά από την πλατφόρμα‘Live Betting’. Οι «Αποδόσεις» θα ανανεώνονται συνεχώς έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την εικόνα του κάθε γεγονότος. Για την αποφυγή της μη αποδοχής «Στοιχήματος» λόγω της αλλαγής μίας η περισσοτέρων «Αποδόσεων», ο «Πελάτης» μπορεί να αποδεχτεί την επιλογή “Accept Odds changes” κατά την τοποθέτηση κάποιου «Στοιχήματος». Σημειώνεται ότι, η επικύρωση του δελτίου στοιχήματος γίνεται στον πάγκο εργασίας από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή το υπεύθυνο πρόσωπο. Όπου εφαρμόζεται, οι στατιστικές που μας δίνονται από τον προμηθευτή της υπηρεσίας ‘LiveBetting’, θα χρησιμοποιούνται για να διευθετηθούν «Στοιχήματα». Σε περίπτωση όπου η κάλυψη κάποιου γεγονότος από τον προμηθευτή υπηρεσιών σταματήσει ή διακοπεί λόγω τεχνικού προβλήματος και προκαλεί την λανθασμένη προβολή «Αποδόσεων» ή του λανθασμένου υπολογισμού κερδών, τότε ο προμηθευτής θα ακυρώσει όλα τα «Στοιχήματα» που θα τοποθετηθούν κατά την διάρκεια που θα υφίσταται το πιο πάνω πρόβλημα. Επομένως και η «Εταιρεία», λόγω των υποχρεώσεων της βάση συμβολαίου με τον προμηθευτή υπηρεσιών, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τέτοια «Στοιχήματα». Όπου δε δίνονται στατιστικές του προμηθευτή της υπηρεσίας, θα χρησιμοποιούνται βιντεοσκοπημένες αποδείξεις για την υποστήριξη του τρόπου διευθέτησης του «Στοιχήματος». Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρχει βιντεοσκοπημένη απόδειξη, θα χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητη απόδειξη και το «Στοίχημα» θα διευθετηθεί βάσει των επίσημων ιστοσελίδων των αντίστοιχων διοργανώσεων/επίσημες πηγές.

Η «Εταιρεία», λόγω των υποχρεώσεων της βάση συμβολαίου με τον προμηθευτή υπηρεσιών θα εφαρμόζει τα παρακάτω:

Εάν το αποτέλεσμα μίας αγοράς δεν μπορεί να προσδιοριστεί από επίσημες πηγές , η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την πληρωμή μέχρι την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων.

Εάν κάποια αγορά προσφέρεται και το αποτέλεσμα του γεγονότος είναι γνωστό, τότε η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα «Στοιχήματα» της συγκεκριμένης αγοράς.

Σε περίπτωση όπου υπάρχει προφανές λάθος στις «Αποδόσεις», η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει  τα «Στοιχήματα». «Προφανές λάθος» νοείται οιαδήποτε απόκλιση από τον μέσο όρο του κέρδους σε κάποιο κουπόνι σε σύγκριση με τις προσφερόμενες αποδόσεις ανταγωνιστικών εταιριών που είναι εύκολα διακριτό, με βάση τους κανόνες της κοινής λογικής και των πρακτικών της αγοράς και περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται απόκλιση πάνω από 100% στο κέρδος κάποιου κουπονιού, ως αυτό αναγράφεται, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της υπόλοιπης αγοράς.

Σε περίπτωση όπου η αναμετάδοση ενός γεγονότος διακοπεί λόγω τεχνικών προβλημάτων και ο αγώνας ολοκληρωθεί κανονικά, τότε όλες οι αγορές για τον συγκεκριμένο αγώνα θα διευθετηθούν  βάση του τελικού αποτελέσματος.

Σε περίπτωση λανθασμένης διευθέτησης μιας αγοράς, η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να την διορθώσει οποιαδήποτε στιγμή.

Σε περίπτωση όπου βασικοί κανονισμοί κάποιου αθλήματος παραβιάζονται, η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά(π.χ. διαφοροποίηση στην διάρκεια ενός γεγονότος, στους κανονισμούς ενός γεγονότος κ.τ.λ.).

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ή μη διεξαγωγής ενός γεγονότος(π.χ. λόγω αποβολής, διακοπής, απόσυρσης, αλλαγής στην κλήρωση), αυτό θα θεωρείται ως άκυρο, εκτός από τις περιπτώσεις που το στοίχημα διευθετήθηκε.

Όλες οι αγορές(εκτός του ημιχρόνου, της παράτασης και της διαδικασίας των πέναλτι), θα υπολογίζονται βάση της κανονικής διάρκειας του γεγονότος.

Η κίτρινη κάρτα μετράει ως 1 κάρτα και η κόκκινη ή κίτρινη-κόκκινη ως 2. Η δεύτερη κίτρινη σε έναν παίκτη που οδηγεί στην κόκκινη, δεν λογίζεται. Ως αποτέλεσμα κάποιος παίκτης δεν μπορεί να καταγράψει πάνω από 3 κάρτες.

Η διευθέτηση θα γίνει βάση όλων τον διαθέσιμων αποδεικτικών που υπάρχουν, για τις κάρτες που δόθηκαν κατά την κανονική διάρκεια ενός αγώνα.

Κάρτες που δόθηκαν μετά την λήξη του αγώνα δεν λογίζονται.

Κάρτες σε μη αγωνιζόμενους(παίχτες που έχουν ήδη γίνει αλλαγή, προπονητικό επιτελείο, παίχτες στον πάγκο που δεν έχουν γίνει αλλαγή), δεν λογίζονται.

Εάν η αγορά παραμένει ανοικτή ενώ τα διάφορα γεγονότα έχουν ήδη συμβεί : γκολ, κίτρινη ή κίτρινη-κόκκινη κάρτα, πέναλτι, τότε η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αυτά τα «Στοιχήματα».

Εάν κάποια αγορά ανοίξει με μία λανθασμένη κόκκινη κάρτα ή με την παράλειψη μίας, τότε η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα «Στοιχήματα».

Εάν οι «Αποδόσεις» που προσφέρονται αφορούν αγώνα με λανθασμένη ώρα έναρξης(πέραν των 5 λεπτών), τότε η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα «Στοιχήματα». Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω περιπτώσεις θα λογίζονται ως προφανές λάθος στις αποδόσεις.

Εάν καταχωρηθεί λάθος αποτέλεσμα, τότε όλες οι αγορές θα ακυρωθούν από την στιγμή της λάθος καταχώρησης. Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω περιπτώσεις θα λογίζονται ως προφανές λάθος στις αποδόσεις.

Εάν τα ονόματα των ομάδων ή η κατηγορία αποδοθούν λάθος, τότε η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα «Στοιχήματα». Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω περιπτώσεις θα λογίζονται ως προφανές λάθος στις αποδόσεις.

Η κίτρινη κάρτα μετράει 10 βαθμούς και η κόκκινη ή κίτρινη-κόκκινη ως 25. Η δεύτερη κίτρινη σε έναν παίκτη που οδηγεί στην κόκκινη, δεν λογίζεται. Ως αποτέλεσμα κάποιος παίκτης δεν μπορεί να καταγράψει πάνω από 35 βαθμούς.

Η διευθέτηση θα γίνει βάση όλων τον διαθέσιμων αποδεικτικών που υπάρχουν, για τις κάρτες που δόθηκαν κατά την κανονική διάρκεια ενός αγώνα.

Κάρτες που δόθηκαν μετά την λήξη του αγώνα δεν λογίζονται.

Κάρτες σε μη αγωνιζόμενους(παίχτες που έχουν ήδη γίνει αλλαγή, προπονητικό επιτελείο, παίχτες στον πάγκο που δεν έχουν γίνει αλλαγή), δεν λογίζονται.

Κόρνερ τα οποία δόθηκαν αλλά δεν έγινε η εκτέλεσή τους, δεν θα λογίζονται.

Αυτογκόλ δεν θα υπολογίζονται για την αγορά Anytime Goalscorer και θα αγνοούνται.

Αυτογκόλ δεν θα υπολογίζονται για την αγορά Next Goalscorer και θα αγνοούνται.

Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται από την έναρξη του αγώνα ή από την στιγμή επίτευξης του προηγούμενου τέρματος θεωρούνται ως runners.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σε έναν αγώνα, προσφέρονται για στοιχηματισμό. Σε περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής σημειώσει τέρμα και δεν είναι καταχωρημένος στην λίστα, τότε όλα τα «Στοιχήματα» σε ποδοσφαιριστές που είναι πάνω στην λίστα ισχύουν κανονικά.

Η αγορά θα διευθετείται βάση της τηλεοπτικής κάλυψης και των στατιστικών που παρέχουν τα διάφορα Μέσα Ενημέρωσης, εκτός εάν υπάρχει απόδειξη ότι τα συγκεκριμένα στατιστικά είναι λανθασμένα.

Οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με κάποιο αποτέλεσμα θα πρέπει να κατατεθεί γραπτώς στα κεντρικά γραφεία της «Εταιρείας» εντός 7 ημερών από την διεξαγωγή του γεγονότος.

Διευκρίνιση Στοιχημάτων :

Winner of rest of match

Ποια ομάδα θα κερδίσει στο υπόλοιπο του αγώνα(κανονική διάρκεια) από την στιγμή που θα τοποθετηθεί το «Στοίχημα». Μόνο τέρματα που θα σημειωθούν μετά την επιβεβαίωση του «Στοιχήματος» θα μετρούν(το παρών σκορ θα τυπωθεί πάνω στο «Δελτίο Στοιχήματος»). Αυτογκόλ θα μετράει για την αντίπαλη ομάδα και όχι για την ομάδα που το σημείωσε.

Μερικά γεγονότα είναι προγραμματισμένα να διαρκούν λιγότερο από ότι συνήθως. Κάτω από τέτοιες συνθήκες τα «Στοιχήματα» θα διευθετούνται βάση των εκάστοτε ιδιαιτεροτήτων. Π.χ. ορισμένοι ποδοσφαιρικοί αγώνες νέων διαρκούν 80 αντί για 90 λεπτά, επομένως τα «Στοιχήματα» που αφορούν τους συγκεκριμένους αγώνες θα διευθετούνται βάση του τελικού αποτελέσματος των 80 λεπτών.

Για κανέναν λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή η ακύρωση η επιστροφή χρημάτων για «Στοιχήματα» LIVE BETTING. Εάν ένα «Στοίχημα» LIVE BET καταχωρηθεί με λάθος «Απόδοση» λόγω καθυστερημένης αναμετάδοσης του γεγονότος, τότε το «Στοίχημα» θα θεωρείται ΑΚΥΡΟ με απόδοση 1,00(μία μονάδα), ανεξαρτήτως εάν το «Στοίχημα» κερδίζει ή χάνει.

 

2.5. ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το «Στοίχημα» αποτελεί διασκέδαση για ενήλικους και δεν είναι τρόπος για να βγάζει κάποιος χρήματα. Μην προκαλείς την τύχη σου. Στοιχημάτισε μόνο όσα αντέχεις να χάσεις. Αν πιστεύεις ότι έχεις πρόβλημα εθισμού στο στοίχημα, συμβουλέψου τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας στον αριθμό 1454 και το Κέντρο Συμβουλευτικής «Περσέας» στον αριθμό 1456 εάν είσαι ενήλικας μέχρι 22 ετών. Διαφορετικά, μίλησε στη «Εταιρεία» ή τους διαμεσολαβητές της και σκέψου το ενδεχόμενο να αποσυρθείς. Για οποαδήποτε βοήθεια,μπορείς να επισκεφτεις την ιστοσελίδα Ασφαλούς Παιχνιδιού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, www.safergambling.gov.cy

 

2.6. Διαδικασίες παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες Δραστηριότητες

Η «Εταιρεία» και οι διαμεσολαβητές της χρησιμοποιούν διαδικασίες παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες Δραστηριότητες και ύποπτες συναλλαγές θα αναφέρονται στις σχετικές αρχές.

 

2.7 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού είναι 1€ ανά «Δελτίο Στοιχήματος», και 3 σέντ (0,03c) ανά γραμμή.

 

2.8 ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Βάση του άρθρου 22 της Κ.Δ.Π 102/98, στοίχημα επί των αποτελεσμάτων αγώνων με Κυπριακές Ομάδες είτε στο έδαφος της Κύπρου είτε στο εξωτερικό επιτρέπεται μόνο όταν γίνεται σε συνδυασμό επί των αποτελεσμάτων αγώνων άλλων τριών τουλάχιστον ομάδων του εξωτερικού.

 

 

2.9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών τα οποία συλλέγονται για οποιοδήποτε σκοπό προστατεύονται από την εκάστοτε νομοθεσία του Κράτους περί Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών μας γίνεται:

– για την ανάπτυξη και διαχείριση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας, μέσω δημιουργίας και αποστολής προωθητικού υλικού

– για να αντιληφθούμε καλύτερα για το πώς χρησιμοποιούν οι Πελάτες μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ούτως ώστε να βελτιώσουμε την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας

– για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τυχόν παράπονα των Πελατών

– για την αποτροπή, εντοπισμό, διερεύνηση και αναφορά εγκλήματος (οικονομικού ή άλλου) ή παρανομίας στο/στην οποίο/α μπορεί να συμμετέχει ο Πελάτης

– για την σωστή και αποτελεσματική τήρηση των νόμων και κανονισμών που διέπουν την Εταιρεία μας σύμφωνα με την ιδιότητα της ως αδειούχος Εταιρεία Στοιχημάτων

– για την διασφάλιση της Εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με όλες τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις (AML, GDPR κ.τ.λ.).

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μόνο:

1) Εάν χρειάζεται για να εκπληρώσουμε οποιαδήποτε σύμβαση που έχουμε με τον πελάτη

2) Εάν απαιτείται από μια νομική υποχρέωση

3) Εάν ο πελάτης έχει συναινέσει στην επεξεργασία

4) Εάν απαιτείται για λόγους που αφορούν το νόμιμο συμφέρον μας

5) Εάν απαιτείται για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον

Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της συλλογής τους. Σημειώνεται ωστόσο, ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να διαγράψει οποιοδήποτε από Προσωπικά Δεδομένα των πελατών, εκτός αν παρέλθει η περίοδος των 5 ετών και εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.  Επίσης,  σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένα τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών, λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, έννομων συμφερόντων κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανά θέματα που σχετίζονται με:

– Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

– Φορολογία

– Προστασία Παικτών

– Αστικό Δίκαιο

– Ποινικό Δίκαιο

– Οποιαδήποτε άλλα νομικά θέματα

β) Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Δεν θα εκχωρήσουμε ή/και αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος/οντότητα. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μας σε τρίτους:

1) Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μας για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση, για να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ή/και τους κανονισμούς μας ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια μας, των πελατών μας ή τρίτων.

2) Εάν χρειαστεί να συνεργαστούμε με υπηρεσίες επιβολής του νόμου και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες όπου, κατά την εκτίμησή μας, η αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη ή σχετίζεται με οποιαδήποτε έρευνα απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, οι αρχές αυτές μπορεί να είναι:

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

Αθλητικά Διοικητικά Όργανα (π.χ. FIFA, IOC, TIU)

Οργανισμοί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) Οργανισμοί καταπολέμησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF)

Φορείς επιβολής του νόμου (Αστυνομία, Δικαστήριο) οποιασδήποτε χώρας μας ζητηθεί.

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα ενημερώνεται η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

 

Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας

H ‘’Eταιρεία’’ πρέπει να εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας για κάθε παίκτη που διενεργεί συναλλαγή ίση ή άνω των €2.000. Σε τέτοια περίπτωση, Η ανωνυμία του παίκτη αίρεται και ο κάτοχος άδειας υποστατικού συλλεγεί πληροφορίες σε σχέση με τον παίκτη.

Το όριο των €2.000 πρέπει να εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για μεμονωμένη πράξη  ή πράξεις που φαίνεται πως συνδέονται. Δηλαδή σε περίπτωση που παίκτης εκτελέσει μια σειρά από συνδεδεμένες  συναλλαγές όπου ξεχωριστά δεν ξεπερνούν το όριο των  €2.000, ο κάτοχος άδειας υποστατικού είναι υπόχρεος να εφαρμόσει τα μέτρα δέουσας  επιμέλειας  εάν σωρευτικά ο παίκτης έχει υπερβεί το όριο των €2.000 εντός 24 ωρών. Οι πράξεις θεωρούνται συνδεδεμένες εάν, για παράδειγμα διενεργούνται από τον ίδιο παίκτη και πρόκειται για πανομοιότυπα ή επαναλαμβανόμενα στοιχήματα.

 

Ταυτοποίηση παίκτη

H ‘’Εταιρεία’’ και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι υπόχρεοι να συλλέγουν, για σκοπούς προσδιορισμού ταυτότητας του παίκτη, τουλάχιστον:

α)το  ονοματεπώνυμο του παίκτη

β) την ημερομηνία και τόπο γεννήσεως

γ)  την ιθαγένεια

δ) διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και

ε) στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου και email)

 

Επαλήθευση της ταυτότητας του παίκτη :

Η ‘’Εταιρεία’’  και ο εξουσιοδοτημένος  αντιπρόσωπος είναι υπόχρεοι να συλλέγουν, για σκοπούς επαλήθευσης και άσκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας τουλάχιστον:

α) δελτίο ταυτότητας, ή

β) διαβατήριο, ή

γ) δελτίο εγγραφής αλλοδαπού

Ωστόσο, εάν  η ‘’ Εταιρεία’’ δεν είναι ικανοποιημένη (δηλαδή υπάρχει αμφιβολία για το κατά πόσο το πρόσωπο είναι όντως το πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι), τότε δύναται να ζητήσει από τον παίκτη την προσκόμιση επιπλέον εγγράφου, ώστε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του παίκτη και να επαληθεύσει την διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του για τους σκοπούς αυτούς δύναται να προσκομιστεί λογαριασμός κοινής ωφέλειας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι προς εναρμόνιση με τις παραγράφους 5.2.3 και 5.2.4 της ΟΔ.15.2022 v.2

 

Επαλήθευση Ταυτότητας Παίκτη Εξ Αποστάσεως

Εγγραφή παίκτη καθώς και επαλήθευση στοιχείων ή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα  του δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικώς και εκτός υποστατικού. Επιπλέον, ‘’η Εταιρεία’’δύναται,  στο πλαίσιο της υποχρέωσης να παρακολουθεί επαρκώς και να κατανοεί το σκοπό και φύση της  επιχειρηματικής σχέσης, αναλόγως του βαθμού κίνδυνου του παίκτη, να απαιτήσει την προσκόμιση  περαιτέρω εγγράφων, δεδομένων και πληροφοριών, επίσης ηλεκτρονικά.

 

Ονομαστικοποίηση δελτίων

 • Η ‘’Εταιρεία’’ και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνοι για την ονομαστικοποίηση όλων των δελτίων και αποδείξεων  πληρωμής συναλλαγών €2.000 και άνω.
 • Η ονομαστικοποίηση πραγματοποιείται με την αναγραφή του ονόματος του παίκτη στο δελτίο

και την απόδειξη και με αντιστοίχιση,  εντός του μηχανογραφημένου συστήματος του αποδέκτη, του  αύξοντα αριθμού του δελτίου με τα στοιχεία του παίκτη.

 

2.10 Aσιατικά

To ασιατικό Στοίχημα είναι ένας ειδικός τύπος χάντικαπ που προσφέρεται σε αγώνες ποδοσφαίρου.

Στα ασιατικά χάντικαπ προσφέρονται μόνο 2 επιλογές σαν πιθανά αποτελέσματα.Τα στοιχήματα στο ασιατικό χάντικαπ στα ζωντανά στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με τη γραμμή σκορ , ενώ τα τέρματα πριν από την τοποθέτηση του στοιχήματος δεν υπολογίζονται στη διευθέτηση.

Ασιατικό Χάντικαπ Επεξήγηση
0 Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα. Αν υπάρξει ισοπαλία (0 γκολ διαφοράς), επιστρέφεται το ποντάρισμά σας.
0.25 Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα. Αν υπάρξει ισοπαλία, το στοίχημά σας χωρίζεται στη μέση: το μισό θεωρείται νίκη, το άλλο μισό θεωρείται ισόπαλο και επιστρέφεται.
0.5 Κερδίζετε αν η ομάδα σας αναδειχθεί ισόπαλη ή κερδίσει τον αγώνα.
0.75 Κερδίζετε αν η ομάδα σας αναδειχθεί ισόπαλη ή κερδίσει τον αγώνα. Αν χάσει με ένα γκολ διαφορά, χάνετε το μισό ποσό από το στοίχημά σας.
1 Κερδίζετε αν η ομάδα σας αναδειχθεί ισόπαλη ή κερδίσει τον αγώνα. Αν χάσει με ένα γκολ διαφορά, επιστρέφεται το ποντάρισμά σας.
-0.25 Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα. Αν υπάρξει ισοπαλία, χάνετε το μισό από το ποντάρισμά σας
-0.5 Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα.
-0.75 Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα με δύο ή περισσότερα γκολ διαφορά. Αν κερδίσει με ένα γκολ διαφορά το στοίχημά σας χωρίζεται στη μέση: το μισό θεωρείται νίκη, το άλλο μισό θεωρείται ισόπαλο και επιστρέφεται.
-1 Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα με δύο ή περισσότερα γκολ διαφορά. Αν κερδίσει με ένα γκολ διαφορά, σας επιστρέφεται το ποντάρισμά σας.

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα για Live στοίχημα:

Aρσεναλ – Τσέλσι – Live σκορ 1:0

Team                 Asian Handicap     Odds

Αρσεναλ           -0.75                     1.80

Τσέλσι                +0.75                    2.15

Τελικό σκορ 3:0 Αν ποντάρετε στην Αρσεναλ €100, το καθαρό κέρδος σας θα είναι €80.

Τελικό σκορ 2:0, 3:1 Αν ποντάρετε στην Αρσεναλ €100, το καθαρό κέρδος σας θα είναι €40.

Τελικό σκορ 1:0, 1:1, 1:2, 1:3,2:1, 2:2, 3:2, 3:3 Αν ποντάρετε στη Τσέλσι €100, το καθαρό κέρδος σας θα είναι €115.

 

Over/Under

Προβλέψτε πόσα τέρματα θα σημειωθούν στον αγώνα.Λαμβάνονται υπόψη όλα τα τέρματα,ανεξάρτητα αν σημειώθηκαν πριν ή μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.Εάν ο αγώνας διακοπεί,τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός από αυτά που έχουν ήδη κριθεί.

 

Over/Under Επεξήγηση
Under 2 Το στοίχημα κερδίζει εάν υπάρχει είτε 0 ή 1 γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς τότε το ποντάρισμα επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνονται αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.
Under 2.25 Το στοίχημα κερδίζει εάν υπάρχει είτε 0 ή 1 γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς το μισό του ποσού θα κερδίσει και τo μισό θα επιστραφεί. Τα στοιχήματα χάνονται αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.
Under 2.5 Το στοίχημα κερδίζει εάν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνονται αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.
Under 2.75 Το στοίχημα κερδίζει αν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν τρία γκολ το μισό του ποσού θα επιστρέφεται και το μισό θα χαθεί. Τα στοιχήματα χάνονται εάν υπάρχουν τέσσερα ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.
Over 2 Το στοίχημα κερδίζει εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνονται αν υπάρχουν 0 ή 1 γκολ στον αγώνα.
Over 2.25 Το στοίχημα κερδίζει εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς το μισό του ποσού θα επιστραφεί και το μισό θα χαθεί. Τα στοιχήματα χάνονται αν υπάρχει 0 ή 1 γκολ στον αγώνα.
Over 2.5 Το στοίχημα κερδίζει εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνονται αν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα.
Over 2.75 Το στοίχημα κερδίζει εάν υπάρχουν τέσσερα ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν τρία γκολ, το μισό του ποσού θα κερδίσει και το μισό θα επιστραφεί. Το στοίχημα χάνεται αν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα.